Personvernerklæring for Skillevollen Is og Tennis AS

Skillevollen Is og Tennis AS er et kombinert is- og tennisanlegg og er en del av Skillevollen fritidspark. 
Skillevollen Is og Tennis AS har tre tennisbaner tilgjengelig på sommerstid. Tennisbanene er til fri bruk for barn, men alle over 16 år må betale baneleie. Isbanen er til fri bruk på vinterstid. 
For at vi skal kunne ta betalt for baneleie og oppfylle vårt formål, er vi avhengige av å benytte noen personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Skillevollen Is og Tennis AS samler inn og bruker bestemte personopplysninger. 
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven §19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation («GDPR») artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Behandlingsansvarlig

John Erik Nygaard er behandlingsansvarlig for personopplysningene Skillevollen Is og Tennis AS behandler.

Personopplysninger som innhentes/behandles


Vi innhenter bare informasjon som er relevant for booking av tennisbane. Foruten direkte personalia og kontaktinformasjon, innhentes personidentifiserende kortinformasjon.

Hvordan informasjonen innhentes

Skillevollen Is og Tennis AS innhenter primært informasjon via sin hjemmeside www.skillevollenisogtennis.no.

Formålet med informasjonen som behandles


All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b.
Formålet med informasjonen som behandles ved Skillevollen Is og Tennis AS er:

  • Etablering av kundeforhold og kundeadministrasjon.
  • Reservasjon av tennisbane.
  • Betaling av baneleie.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger som foretas av Skillevollen Is og Tennis AS

Skillevollen Is og Tennis AS vil behandle personopplysninger i forbindelse med å oppfylle avtale med sine brukere (se GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav b). 
Skillevollen Is og Tennis AS har også rettslige forpliktelser hvor det vil kunne være nødvendig å behandle personopplysninger, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt c. I tilfelle hvor det ikke ligger grunnlag for behandling som nevnt, vil grunnlag for behandling av personopplysninger basere seg på at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til brukers interesse som behandles av Skillevollen Is og Tennis AS, dersom ikke de grunnleggende rettighetene til de registrerte går foran, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt f). Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, eller det er usikkert om andre grunnlag er tilstrekkelig dekkende for å kunne foreta en booking, vil dette baseres på samtykke fra de registrerte, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a).

Arkiv

Skillevollen Is og Tennis AS bruker godkjente dataprogram for lagring av personopplysninger. Skillevollen Is og Tennis AS er delegert det daglige ansvaret for system og manuell arkivering, og det er utarbeidet rutiner for dette. John Erik Nygaard følger opp at de faktiske opplysningene er i samsvar med våre rutiner for lagring.
Skillevollen Is og Tennis AS behandler personopplysninger for å ivareta brukers interesser i forbindelse med utøvelse av vår virksomhet. 
Det registreres ulike typer personopplysninger i våre system. Dette er opplysninger som navn, e-post, kortinformasjon og annen informasjon som fremgår av henvendelsen. 
Våre databehandlere oppbevarer Skillevollen Is og Tennis AS sitt arkiv over opplysninger. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og databehandler utleverer ikke opplysninger til tredjeparter uten lovhjemmel. Opplysningene overføres ikke til tredjestater.E-post og telefon


Skillevollen Is og Tennis AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta brukernes interesser.
Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling lagres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet ovenfor. 
Skillevollen Is og Tennis AS vil slette meldinger som ikke lenger er aktuelle.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være etter avtale med kunde eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Personopplysninger utlevert etter samtykke fra kunde kan utlevere til andre interessenter.

Sikkerhet

Våre interne og eksterne dataløsninger er gjenstand for adekvate sikkerhetstiltak for å unngå elektroniske angrep. Vi gjennomfører jevnlig begrensende tiltak ved å slette overflødig informasjon.

Hvor lenge personopplysningene lagres

Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og GDPR artikkel 13 og 14. Skillevollen Is og Tennis AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.
Krav fra kunde skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
Retten til innsyn
Dem som er registrert i en av Skillevollen Is og Tennis AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger, med unntak av opplysninger som rammes av personopplysningsloven § 13 og opplysninger som er betrodd eller blitt kjent med i sitt virke.
Retten til korrigering
Den registrerte har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skillevollen Is og Tennis AS har adgang til å behandle blir korrigert jf. GDPR artikkel 16.
Retten til sletting
Retten til sletting følger av personopplysningsloven § 17.
Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles for. Skillevollen Is og Tennis AS sin plikt for å oppbevare personopplysningene går foran den registrerte søkerens ønske om å få opplysningene slettet.
En registrert har også rett til å få personopplysninger om seg slettet der hvor opplysningene behandles basert på et samtykke og samtykket trekkes tilbake, med mindre Skillevollen Is og Tennis AS fortsatt har behov for opplysningene, typisk fordi opplysningene fortsatt er nødvendige for å oppfylle en avtale med kunde, for å oppfylle en forpliktelse eller for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn den registrertes personverninteresse.
Klagerett

Dersom du mener at Skillevollen Is og Tennis AS ikke har overholdt rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR, har man rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon


E-post: post@skillevollenisogtennis.no
Telefon: +47 91 57 72 39
Postadresse: Øyjordsveien 1, 8616 Mo i Rana

Skillevollen Is og Tennis AS sin personvernerklæring ble sist endret den 31.08.2018